Leserbrief

„Åbent brev vedrørende de nye kystnære sommerhusområder på Løjtland“

Åbent brev vedrørende de nye kystnære sommerhusområder på Løjtland

Åbent brev vedr. nye kystnære sommerhusområder på Løjtland

Ole Ottosen, Tønder/Skarrev
Scherriff/Skarrev
Zuletzt aktualisiert um:

In einem offenen Brief an die Kommune Apenrade fordert der Besitzer eines Sommerhauses in Scherriff (Skarrev), Ole Ottosen aus Tondern (Tønder), die Verantwortlichen dazu auf, die weitere Parzellierung der küstennahen Bereiche auf der Halbinsel Loit aufzugeben.

Kære kommunalpolitikere og forvaltning

Hermed opfordres Aabenraa Kommune til snarest at opgive planerne for nyt kystnært sommerhusområde (Skarrev Vest) på Løjtland. Nye oplysninger bekræfter, at området er blevet udpeget som muligt nyt sommerhusområde på baggrund af, at kommunen overfor Erhvervsstyrelsen har givet forkerte oplysninger og tilbageholdt væsentlige oplysninger. Desuden er indgåede aftaler og udpegninger i direkte modstrid med en bebyggelse af arealet.

Relevante dokumenter fra før 2017, som det efter 9 måneders forsøg nu er lykkedes at få indsigt i, viser, at der ligger flere ældre aftaler og bestemmelser, som er i direkte modstrid med en udstykning af nye sommerhusgrunde udenfor de eksisterende udpegede sommerhusområder på Løjtland. På bilag 1 (fra kommunens hjemmeside) er den gældende afgrænsning for sommerhusområdet ved Skarrev vist med rød streg.

bilag 1 Foto: Kommune Apenrade

Af Aabenraas kommuneplan fra 1985 (KP1985) fremgår, at fritidsområderne på Løjtland skal fastholdes i et omfang, som tidligere planlægning har godtgjort, og at områderne ikke kan udvides, og der kan ikke udlægges nye områder til formålet. Relevant udklip fra KP1985 vedhæftet:

Udklip fra KP 1985 Foto: Kommune Apenrade

Af KP1985 fremgår, at restrummeligheden på daværende tidspunkt var cirka 30 sommerhuse. Der er i dag ikke yderligere rummelighed, idet der er godkendt lokalplaner for restområderne fra 1985.

At Aabenraa Kommune forsøger at konvertere ikke udnyttede rammer fra et område (Loddenhøj) til udvidelse af et område, hvor rammen er fuldt udnyttet (Skarrev), er ikke i overensstemmelse med ovennævnte bestemmelse.

Udpegningen af Skarrev Vest-området som muligt campingpladsområde i forbindelse med Kommuneplan 2009 er sket på forkerte forudsætninger. Af de øvrige „nye“ dokumenter, kommunen nu har givet aktindsigt i, er der intet i kommunens dialog med Miljøstyrelsen om indholdet i KP2009, der antyder, at kommunen har videregivet ovennævnte relevante oplysninger.

Udpegningen af Skarrev Vest-området som mulig campingpladsområde er således sket på et falsk grundlag. Det betyder tillige, at Erhvervsstyrelsens udpegning af Skarrev Vest-området som muligt sommerhusområde i 2019 er sket på et forkert grundlag, da udpegningen er begrundet i, at Skarrev Vest-arealet har en campingpladsudpegning. Oplysninger fra Miljøstyrelsen og Erhvervsstyrelsen viser, at Skarrev Vest-området på trods af, at en lang række kriterier (natur, kultur og landskabsforhold) ikke er opfyldt, udelukkende blev udpeget som muligt nyt sommerhusområde på grund af campingpladsudpegningen.

Af de „nye“ dokumenter, Aabenraa Kommune har givet aktindsigt i fremgår, at der op til vedtagelsen af KP1985 er indgået aftale mellem Aabenraa Kommune, Planstyrelsen, Overfredningsnævnet og Sønderjyllands Amt, som beskriver forhold såfremt Loddenhøj eller Skarrev-områderne ønskes udvidet. I dokument af 1/9-2009 står der således følgende:

Ny campingplads ved Loddenhøj

I forbindelse med godkendelse af Lokalplan N 2 for den nye campingplads blev det aftalt med Planstyrelsen, Overfredningsnævnet og Sønderjyllands Amt, at Loddenhøj campingplads skulle nedlægges og der skulle ske en reduktion af Skarrev camping (Sagsmappen for N 2) såfremt der skulle ske udvidelse af Loddenhøj eller Skarrev.

Campingplads Loddenhøj /Skarrev:

Teknik & Miljø anbefaler ikke, at der i Kommuneplan 2009 angives at der skal ske en bevarelse af Skarrev og Loddenhøj campingpladser samt udvidelser, da det ikke er i overensstemmelse med aftale med staten.

Af de nye dokumenter fremgår desuden, at der op til godkendelsen af Kommuneplan 2009 (KP2009) foregik en større dialog med Miljøstyrelsen blandt andet vedrørende udpegningen af Skarrev Vest-området som muligt campingpladsområde. Det fremgår, at Miljøstyrelsen i juli 2009 oplyser, at der mangler særlig planmæssig begrundelse for udpegning af rammeområde 1.9.022F (Skarrev Vest) som ny campingplads og oplyser, at området er omfattet af skovbyggelinje. På baggrund heraf udarbejdes følgende redegørelse (hvor kommunen bekræfter at området er omfattet af skovbyggelinje), som indgår i KP2009 (med fed skrift er udpegninger markeret):

1.9.022.F Camping ved Skarrev

Ny tekst – side 103:

Skarrev – ny campingplads

Ved Skarrev udlægges areal til en ny campingplads til ca. 150 enheder. Den eksisterende plads ved Skarrev rummer blot 60 enheder. Byrådet ønsker at skabe mulighed for en større campingplads i området, som har en størrelse, så den kan drives rentabelt.

Arealet ligger indenfor kommuneplanens udpegning til turismeområde og ligger i tilknytning til et eksisterende sommerhusområde og offentlig badestrand ved Skarrev.

Det nye campingpladsområde ligger i kystnærhedszonen umiddelbart uden for strandbeskyttelseslinien på et areal, der skråner mod Aabenraa Fjord i et værdifuldt kystlandskab. Ved lokalplanlægning skal der redegøres for den visuelle påvirkning af landskabet. (retningslinier 8.1.1.). Ved placering af bebyggelse, campinghytter og lign. skal der tages hensyn til det omgivende landskab.

Campingpladsen ligger i et område der er udpeget kulturhistorisk enkeltelement, fortidsmindeområde. Området er omfattet af skovbyggelinie og fortidsmindebeskyttelse.

En ændring i arealanvendelsen vurderes ikke at være af væsentlig negativ betydning på grund af afstanden og beliggenheden af fortidsminderne.

I forhold til Erhvervsstyrelsens vejledning i forbindelse med udpegning af mulige sommerhusområder indenfor kystbeskyttelseszonen kunne områder med udpegningen værdifuldt kystlandskab og udpegningen som fortidsmindeområde ikke indgå.

Ligeledes talte områder omfattet af skovbyggelinje imod en udpegning. At området alligevel blev udpeget kan kun forklares med, at kommunen oplyste Erhvervsstyrelsen, at området ikke er omfattet af skovbyggelinje, ikke ligger i men udenfor udpegningen som værdifuldt kystlandskab og at området er et campingpladsområde, selvom campingpladsplanerne allerede var opgivet i 2013.

Det fremgår ligeledes af de „nye“ aktindsigtsdokumenter, at Aabenraa Kommune i forbindelse med Kommuneplan 2009 i samarbejde med Miljøstyrelsen fik vedtaget en række retningslinjer vedrørende de forskellige udpegninger i forbindelse med ophævelse af retningslinjerne for udpegningerne i Regionplan 2005.

Det fremgår heraf, at der for de udpegede fortidsmindeområder ifølge regionplanen ikke måtte etableres nye anlæg eller ny bebyggelse. Det fremgik ligeledes, at retningslinjerne ikke var gældende i byzoner og i sommerhusområder. I den nye retningslinje i KP2009 angives kun „Fortidsmindeområde“. Der er i stedet i „kommentarfeltet“ angivet:

Konsekvensrettet som følge af kommunalreformen. Ingen indholdsmæssige ændringer i indhold og udpegning.

Da fortidsområdet, som Skarrev Vest-området er en del af, ligger udenfor sommerhusområdet vil bebyggelse af området, i modsætning til, hvad kommunen tidligere har oplyst, være i strid med udpegningen.

Jeg håber, at Aabenraa Kommune, med nærværende redegørelse vil erkende, at der er sket en række beklagelige fejl i sagen og tage initiativ til, at Skarrev Vest-området snarest udtages af Temastrategiplanen, samt sikrer, at området fremover fastholdes i landzone efter planlovens almindelige regler.

Jeg har med stor glæde set, at Aabenraa Kommune nu har valgt, at prioritere naturværdierne højt ved deltagelse i konkurrencen som „Danmarks Vildeste Kommune“.

En sikring af ødelæggelse af Skarrev Vest-området vil i sig selv være en stor gevinst for naturen, ikke mindst for fredsskovarealet og de beskyttede jord- og stendiger, som ligger i Skarrev Vest. At bevarelse af Skarrev Vest-området uden bebyggelse i sig selv være en stor gevinst for natur, kultur og landskabsværdier fremgår af bilag 2, hvor der blandt andet redegøres for de mange naturkvaliteter, der er knyttet til området.

bilag 2 Foto: Kommune Apenrade

Jeg håber, at kommunens deltagelse i konkurrencen om at blive Danmarks vildeste kommune også betyder, at Aabenraa Kommune får registreret mange vandhuller, blandt andet de 2 små permanente vådområder, der ligger i Skarrev Vest-området (bilag 3.1; se nedenfor). Det drejer sig blandt andet om vandhullet, der siden jeg i 2017 orienterede kommunen om dets tilstedeværelse, er blevet delvist opfyldt med jord og grene (bilag 3.2 viser foto deraf, se ligeledes nedenfor).

bilag 3.1 Foto: Kommune Apenrade
bilag 3.2 Foto: Ole Ottosen

Hvis kommunen vælger at aftaler pleje af beskyttede naturtyper med lodsejere, blandt andet for det skovbevoksede beskyttede overdrevsareal syd for Skarrev Vest, vil det kunne give en stor gevinst for den oprindelige danske vilde natur.

Ligeledes vil en aktiv indsats mod dræning af beskyttede moseområder kunne give en stor gevinst for den vilde natur. Her tænker jeg blandt andet på den netop gennemførte dræning rundt om den beskyttede mose lige nord for Skarrev Vest, som allerede inden dræningen har udviklet sig til et skovområde.

bilag 3.3 Foto: Ole Ottosen
bilag 3.3b Foto: Ole Ottosen

Bilag 3.3 a og b (ses ovenfor) viser fotos af det beskyttede moseområde og bilag 3.4 (ses nedenfor) viser kort med placeringen af ovennævnte beskyttede moseområde, vådområder og beskyttede overdrevsområde.

bilag 3.4 Foto: Kommune Apenrade

En registrering af de mange jord- og stendiger på kommunale matrikler, ligesom digerne i Skarrev Vest-området, som først blev registreret i 2017 efter henvendelse til kommunen, vil også kunne resultere i en stor gevinst for den vilde danske natur.

Ud over en forbedring af naturværdierne kan jeg ved kontakt med lokale landmænd, sommerhusforeninger med flere se, at der er et stort potentiale ved i samarbejde med kommunen, at få etableret gode vandrestier og forbedret trafiksikkerheden blandt andet i Skarrev-området.

Afslutningsvis vil jeg udtrykke ønske om et godt fremtidigt samarbejde mellem kommunen, lokale foreninger og initiativrige borgere om forbedring af natur-, kultur- og landskabsværdierne til gavn for den fremtidige udvikling i Aabenraa Kommune.

Ole Ottosen

Uldgade 19, 6270 Tønder
og
Rodbjerg 24, 6200 Aabenraa

Mehr lesen

Leserbrief

Musikrådet i Aabenraa
„Ønsker politikerne et aktivt sang- og musikliv i kommunen?“

Leserbrief

Severin Sivesgaard
„Biogasanlæg burde medføre cykelsti“

Nachruf

Frederik Christensen, Elke Bundgaard
„Svend Erik Friis in memoriam“

Leserbrief

Hans-Jürgen Beck
„Jollehavnens skrøbelige moler“

Kulturkommentar

Rabea Papke
„Country-Musik im Norden“