Leserbrief

„Behörde in der Pflicht“

Behörde in der Pflicht

Behörde in der Pflicht

Arno Holmsted Kruse
Hadersleben/Haderslev
Zuletzt aktualisiert um:

Man könne weder sozial-schwache Bürger noch deren Repräsentanten zum Sündenbock für das schlechte Arbeitsklima im Haderslebener Jobcenter machen, sagt Arno Holmsted Kruse, Kommunalpolitiker in der Kommune Langeland, der seit Jahren als Bürgerrepräsentant tätig ist. Er antwortet in diesem Leserbrief auf den Beitrag seiner Parteifreundin Marie Skødt.

Foranlediget af det angreb, som medlem af Økonomiudvalget i Haderslev Kommune, Marie Skødt, har rettet personligt mod de mest sårbare borgere og deres partsrepræsentant, byrådsmedlem Mogens Rerup, taler formodningen for, at Marie Skødts kendskab til retsgarantier og deres formål er særdeles sparsomt grænsende til ikke eksisterende.
Retsgarantier er nødvendige formelle forordninger, der regulerer forholdet mellem en stærk myndighedsperson og borgerne,. De har blandt andet til formål, at beskytte borgerne mod myndighedspersoners misbrug af deres magtposition og mod tab af rettigheder, som de har retskrav på.

Derfor er retsgarantier rettigheder for borgerne og pligter for myndighedspersoner.
Disse retsgarantier er formelt nedfældet i Forvaltningsloven, Retssikkerhedsloven og reglerne for god forvaltningsskik. De er gældende for myndighedsudøveres behandling af borgerne og borgernes repræsentanter.

Retsgarantierne er fyldigt beskrevet i lærebogen om kommunernes styrelse og burde derfor også være bekendt for Marie Skødt.
Myndighedspersoner har en ubetinget pligt til at efterleve disse retsgarantier i deres myndighedudøvelse over for borgerne og borgernes repræsentanter.

Der findes imidlertid ingen formelle pligter udover oplysningspligten for borgerne eller deres repræsentanter i forhold til myndighedspersoner. Dette skyldes, at borgerne og deres repræsentanter anses for den svage og underlegne part i forholdet til myndighedspersoner.

Det følger blandt andet af de formelle retsgarantier, at myndighedspersoner har en pligt til at behandle borgerne med respekt og værdighed, men der eksisterer modsat ingen formel pligt til, at borgerne eller deres repræsentanter skal behandle myndighedspersoner med respekt.

Derfor indgår det i myndighedspersonernes uddannelse og opgavevaretagelse, at skabe en gensidig respekt mellem myndighedspersonen og borgeren eller dennes repræsentant.
Opfyldelsen af de formelle retsgarantier samt skabelsen af den gensidige respekt mellem myndighedsperson og borger er et ledelsesansvar og absolut ikke et ansvar, der kan pålægges hverken borgeren eller dennes repræsentant.

Derfor kan hverken Marie Skødt eller resten af Økonomiudvalget sammen med Dansk Socialrådgiverfornening og HK løse et åbenlyst ledelsesproblem og arbejdsmiljøproblem ved at placere ansvaret hos en borger eller dennes repræsentant.

Der er ganske enkelt ikke lovhjemmel til at „straffe” en borger eller dennes repræsentant for det ledelsessvigt, som er så åbenlyst i Haderslev Kommune, og som i henhold til bestemmelserne i den kommunale styrelseslov er et anliggende, der hører under Økonomiudvalgets ansvarsområde.

Hvis en kommunal direktion ikke besidder de fornødne kvalifikationer og kompetencer, vil politikernes beslutninger og handlinger alt andet lige også blive ukvalificerede. Marie Skødt og Økonomiudvalgets behandling af de nødråb, der udspringer af en inkompetent ledelse og et betændt arbejdsmiljø, er det synlige bevis på dette!


Arno Kruse,
Socialdemokratisk medlem af kommunalbestyrelsen i Langeland Kommune

Mehr lesen

Leserbeitrag

Meinung
Eric Vesterlund
„Mindeord over Claus Andersen“

Leserbrief

Meinung
Frank Truelsen
„Har politikerne glemt, hvem de repræsenterer?“

Leserbrief

Meinung
Flemming Elmdal Kramer
„Så fik den lille ræv Bamseline fred! Eller gjorde hun?“

Leserbrief

Marie Skødt
„Bare whistleblower-ordningen havde vist sit værd!“