Leserbrief

„,Bordet må fange’ i Loddenhøjsagen“

,Bordet må fange’ i Loddenhøjsagen

,Bordet må fange’ i Loddenhøjsagen

Kaj Verner Sørensen
Loddenhoi/Loddenhøj
Zuletzt aktualisiert um:
Auf Abstand betrachtet, sieht der Jollenhafen von Loddenhoi „normal“ aus, wenn man von dem Niedrigwasser absieht. Foto: Kaj Verner Sørensen

Diesen Artikel vorlesen lassen.

Kaj Verner Sørensen stellt in seinem offenen Brief an den Apenrader Stadtrat dem Bürgermeister Jan Riber Jakobsen (Kons.) drei Fragen zum Thema Jollenhafen und Parkplatz. Er fordert darüber hinaus erneut eine öffentliche Anhörung, wenn der Parkplatz nachträglich gutgeheißen werden soll, nachdem der Planklagerat den Bebauungsplan für Loddenhoi für nichtig erklärt hat.

Kære Borgmester, byråd, forvaltning og pressen.

Jeg følger med interesse sagsbehandlingen og beslutningerne i udvalg og udviklingen på Loddenhøj. Det er en kompleks sag, som nu er ved at fjerne sig fra et af Planlovens hovedformål, nemlig: at offentligheden mest muligt inddrages i planlægningsarbejdet.

Forvaltningen havde indstillet til Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter, at kommunen kunne forsøge med en Landzonesag, for lovliggørelse af det nødvendige landareal (p-plads) til Jollehavnen.

Forvaltningen mente ikke, at der var lokalplanpligt i sagen, trods forsøg på gennemførelse af 2 tidligere lokalplaner: LP 85 og LP 122 (som begge blev aflyst af Planklagenævn).

Byrådsmødet oktober 2018 skulle beslutte, om LP 122 skulle genstarte sagen. Det var der stor uenighed om, ikke mindst på baggrund af de 111 afgivne høringssvar.

Liste A stillede ændringsforslag om, at sagen skulle tilbage til udvalg, så der kunne drøftes hensyn til alle interessegrupper – også dem hvor de rekreative hensyn havde størst betydning.

En konsekvensanalyse var også et ønske på grund af de mange høringssvar og uenigheden blandt politikerne ­– dvs. en sammenligning af fordele og ulemper ved Loddenhøjplaceringen henholdsvis Barsø Landingenplaceringen.

Måske kunne et ændringsforslag ende med enkle broløsninger (som dækker andre jollesejlers behov på Løjt Land) og som IKKE krævede lokalplan. Det kunne også ende med en anden bæredygtig placering ved en nærliggende færgehavn, som kunne være lovlig i henhold til planloven og uden at ødelægge strandarealer.

MEN: ændringsforslaget blev nedstemt af et lille borgerligt flertal.

Samme borgerlige flertal stemte efterfølgende igennem, at LP 122 skulle genstarte et lokalplanforslag – og placeringen skulle der ikke røres ved. (Bygherren kunne bestemme, at placeringen skulle være ved Loddenhøj. Det mente det borgerlige flertal!)

1. Konklusion vedr. lokalplanpligt/landzonesag:

Ved byrådsmødet oktober 2018 blev der besluttet en løsning som krævede en væsentlig ændring af et oprindelig strandlinjebeskyttet areal som ændrede miljøet. Dvs. en ændring som medførte lokalplanpligt.

Og det har også vist sig efterfølgende, at der er sket en væsentlig ændring af havmiljøet i den indelukkede havn (ca. 4.000 m²). Der er konstateret udvikling af ildelugtende svovlbrinte sidste vinter og med et såkaldt liglagen på bunden. Den døde havbund var synlig ved lavvandet dette efterår.

Bei Niedrigwasser sind die weißen Flecken am Meeresboden vom Strand aus sichtbar. Es handelt sich um besondere Schwefelbakterien, die sich bei Sauerstoffschwund am Meeresgrund ablagern. Im dänischen Volksmund werden sie daher auch gern als „Liglagen“ (Deutsch: Leichentuch) bezeichnet. Der Fachbegriff lautet Beggiatoa. Foto: Kaj Verner Sørensen
Die Schwefelbakterien in der Nahansicht Foto: Kaj Verner Sørensen

Jfr. Naturbeskyttelsesloven er strandlinjebeskyttede arealer forbudszone for terrænændringer. Det er kun ved havne, der etableres efter en gyldig lokalplan, at der kan gives tilladelse til terrænændringer af landarealer. ­– Det er Kommunen, der er den kompetente myndighed og har kompetencerne vedr. disse landarealer til at forestå lokalplanarbejdet.

Den lovlige lokalplan mangler vi endnu ved Loddenhøj.

Når et flertal i Kommunalbestyrelsen har besluttet en lokalplanpligtig løsning, er det ikke muligt at gennemføre en landzonesag før der er tilvejebringebragt en lovliggørende lokalplan. Sådan er landzonebestemmelserne (Også jfr. Codex)

2. Spørgsmål til borgmesteren:

Når en kommune tidligere har foretaget handlinger og beslutninger som inddrager offentligheden i planlægningsarbejdet „fanger bordet“. Så skal der en ny lovliggørende lokalplan til (eller nok bedre et nyt forslag, som kan holdes indenfor lovlige rammer i Kommuneplanen). Så anmodninger om landzonesag skal afvises.

Offentligheden har ret til at blive hørt og det kan ske i forbindelse med en ny lokalplansag.

Loddenhøj Strand er nationalt Planlægningsområde og jeg skal herved henvise til: „Oversigt over Nationale interesser i Kommuneplanlægning juli 2023“.

Heri står bl.a. at kommunerne gerne må kontakte de statslige myndigheder i forbindelse med planlægningsarbejde, hvor der er begrænset tolkningsmuligheder – ikke mindst i kystnærhedszonen.

Spørgsmål til borgmesteren:

A:

Vil Kommunen trække landzonesagen tilbage i overensstemmelse med Byrådsbeslutningen fra oktober 2018 om lokalplanpligt og igangsætte den nødvendige lovliggørende lokalplan nr. 3 i sagen?

B:

Hvis nej, hvorledes vil Kommunen efterleve seneste afgørelse fra Planklagenævnet?

C:

Er Kommunen bekendt med, om Aabenraa Havn yder støtte til genopbygning af Loddenhøj Jollehavn efter stormfloden og med hvilket beløb?

Jeg deltager gerne i et møde for drøftelse af mine synspunkter. Også i relation til stormflodens indvirkning på det udsatte havneanlæg ved Loddenhøj og det sikre havneanlæg ved Barsø Landing.

Ingeniør Kaj Verner Sørensen
Mosevej 4, Løjt Kirkeby
6200 Aabenraa

Die Antwort des Bürgermeisters (Link).

Mehr lesen