Leserbrief

„Vindmølle testcenter“

Vindmølle testcenter

Vindmølle testcenter

Erik Haarløv
Ballum
Zuletzt aktualisiert um:

Diesen Artikel vorlesen lassen.

Erik Haarløv aus Assens stellt sich die Frage, ob die guten Bilanzen der Windindustrie die Zerstörung der Natur rechtfertigen, wenn eines neues Testzentrum gebaut wird. Ballum Enge droht, Standort für bis zu 450 Meter hohe Windräder zu werden.

Aktindsigt i myndighedernes papirerne omkring Vindmølle testcentret i Ballum:

Kirke, By og landskabsministeriet har været så venlige at tilsende mig diverse links, da jeg bad om aktindsigt i processen om placeringen af Vindmølle Testcenteret i Ballum mhp. at mane diverse rygter og misopfattelser i jorden og for at få facts på bordet. Vindmølle industriens omsætning er voldsom med omsætning på mere end 115 milliarder kr. og med ca. 30 000 fuldtidsbeskæftigede og 60 000 beskæftiget i følgeerhverv. Det er fantastisk positivt helt igennem, – men retfærdiggører ikke, at man vil smadre marskens egenart.  

Links til materialet om beslutningsgrundlaget er offentligt tilgængelige. Da det er et omfattende mangesidigt materiale, har jeg tilladt mig at resumere.

Plan- og Landdistriktsstyrelsen igangsætter en målrettet screening af to nye områder for en mulig placering af testpladser til store prototypevindmøller | Planinfo.dk

Politisk aftalegrundlag og hidtidig screeningsproces | Planinfo.dk

Det fremgår, at de store partier i „Aftalekredsen” (Socialdemokratiet, Venstre, Radikale Venstre Socialistisk Folkeparti, Konservative, og Liberal Alliance) har indgået en rammeaftale om placering af testcentret. Plan og landdistriktsstyrelsen PLST, vindbranchen, DTU, statslige myndigheder og berørte kommuner har efterfølgende gennemført en målrettet screening af seks områder i Jylland, der kan rumme op til 8 testpladser for 400 – 450 meter høje testvindmøller.

Det foretrukne område er nr. A1, og det strækker sig fra bag diget ca. udenfor Brøns strækkende sig som et smalt område ned til Rømødæmningen og til et bredere område ca. ned til Ballum Vesterende.

Mine kommentarer til myndigheders ytringer er skrevet i den rækkefølge, de er anført, og mine bemærkninger har jeg skrevet i kursiv.

Vindbranchen angiver at område A1 er det lettest tilgængelige for etableringen, men der er ingen konkrete angivelser, hvor stort et område, der skal omdannes, hvor går grænsen til „Adgang Forbudt” området, og hvem er og hvad er navnene på vindbranchens firmaer. Er de „sunde”? Siemens Gamsea har iflg „Finans. dk” haft gevaldige økonomiske problemer. Deres egenkapital på +12 mia. kroner er faldet til – 12 mia på et år og deres aktiekurs er faldet 40%. Også VESTAS aktien er faldet betydeligt de sidste 5 år.

12-18 boliger forventes at skulle nedlægges, men man skriver ikke noget om hvor og hvilke familier, der skal forlade deres hjem?

Tønder kommune fremhæver meget rigtigt, at området har rig og unik kulturhistorie, og at det er uforeneligt med et testcenter samt, at turisme er vigtigt at forholde sig til. På turistkontoret på Rømø „græder” de over planerne, for turisterne efterspørger natur med ro og fred, andre lokale marskfolk troede først planerne var en joke, så ødelæggende vil det blive for egnen. Skal kommunen finde erstatningsområder for de lavtbundsarealer, der reduceres, som de er forpligtet til, og hvor skal det være? Ifølge den Europæiske Landskabs konvention skal kommunen sørge for, at nye elementer udformes og placeres, så de kan bidrage til den landskabelige oplevelse og forbedre landskabet. 

Det er svært at se at placeringen i kommunen økonomisk skulle være et plus snarere tværtimod. Møllerne bliver sikkert konstrueret på Lindø og i Lunderskov, og montagen overlades til offshore- specialarbejdere og ingeniører, der kommer udefra. Selve driften kan sikkert styres fra virksomhedernes hovedkontorer og DTU. Tilbage er der måske arbejde til en lokal vagtmand og hans schæferhund.

Forsvarsministeriet vil omlægge øvelsesområder så der ikke er nogen konflikt mellem møllerne og jagerflyvene. Men vil nye indflyvningskorridorer betyde mere larm i området?

Kirkeministeriet vurderer at ud- og indsynet til 8 kirker vil blive påvirket, - centret ligger tæt på kirkeomgivelser, stiftet vil nok helst være foruden de  450 meter høje møller, der dispropriotionerer  bl. a. Skærbæk, Brøns kirker 

Klima og energiministeriet forventer et tilslutningsbidrag på 125 mill. kr., når tilslutningen er realiseret i 2028 - et detaljeret budgetregnskab forligger ikke for offentligheden – mon tallene kan holde?  

Kulturministeriet advarer om, at nærheden til verdensarven og Unesco udnævnelsen kan komme i fare – men man nævner ikke noget om bl.a. de historiske områder, inddragelse af det fredede Markmands hus, Misthusum og det bevaringsværdige Ballum Slusekro, der risikerer nedrivning- mon de kender stederne i kulturministeriet? Områder, som Unesco har optaget som verdens arv, skal sikres gennem udlægning af bufferzoner i kommuneplanen, så udpegningsgrundlaget ikke forringes eller krænkes. Aftalen med Unesco går altså ud på, at myndighederne skal sikre de kulturhistoriske bevaringsværdier, der af Unesco er optaget på listen over verdens kultur og naturarv, så optagelsesgrundlaget ikke forringes 6.

Miljøministeriet opremser alle de traktater, der skulle beskytte området.  Der står at Miljøstyrelsen og ministeriet som udgangspunkt skal friholde bevaringsværdige landskaber for byggeri og tekniske anlæg, og at placeringen vil kunne skade Natura 2000 fuglebeskyttelse område. Projektet kan gennemføres hvis habitatbeskyttelsen fraviges. Jf artikel 6 st 4. Desuden at konkret anlægsprojekt kan gøre, at skader undgås ved at integrere afværgeforanstaltninger, - hvilke afværgeforanstaltninger forstiller de sig til 450 meter høje vindmøller??? Der nævnes da heller ikke eksempler herpå. Foreningen „VidenomVind.dk ” i Østerild oplyser, at man kræver 4 x møllehøjde til nærmeste nabo, det vil for en mølle betyde 1,8 km og for 8 møller er det måske 8 gange er det 14,4 km -  og tror man  ikke møllerne vil  genere lige lidt længere væk i den flade marsk, hvor man kan se en hare løbe i 8 dage.

Miljøministeriet skriver desuden :Hvis det på baggrund af det konkrete projekt vurderes, kan det blive nødvendigt at ændre eller ophæve nationalparkloven i forhold til nationalpark Vadehavet ved at vedtagelse af en anlægslov og ved at ændre bekendtgørelsen. Det udsagn må siges at være en klar offentlig anvisning på, hvordan man moralsk kan snyde sig fra at beskytte den truede natur, man er sat til at værne om. Miljøministeriet vurderer – klogt-, at der vil være risiko for juridisk og politiske problemer nationalt og internationalt- -men på det tidspunkt er skaden sikkert sket og byggeriet til testcentret startet eller færdigt – det er meget kynisk udtænkt. Iøvrigt omtaler ministeriet ikke eller forholder sig heller ikke til, hvor meget støj vindmøllerne frembringer, eller hvordan den sorte nattehimmel vil blive generet af de røde roterende og blinkende advarselslamper

 Kyst direktoratet bemærker, at klimaændringer i form af havspejlsstigning vil udfordre projektet med en afstand på 100 meter til digekronen. Testområdet ligger inden for de arealer i forhold til afstand til diget, hvor det ikke er tilladt at bygge- men det kan der søges om dispensation for -igen skal der søges om dispensation!. Landbrugsstyrelsen oplyser, at et testcenter kan betydelige konsekvenser hvis testcenterets faciliteter etableres på allerede etablerede lavbundsprojekter. Hvilke konsekvenser?

Trafikministeriet vurderer, at der ikke er særlige hensyn til civil flyvning –men udtaler sig ikke noget om de op til 10 000 biler om dagen, der i perioder kører på Rømøvejen og Rømødæmningen. Heller ikke om vejene fra Havneby på Rømø og over dæmningen kan måske ikke holde til de transporten af de store lange vindmøllevinger ca. 100 meter lange, og vindmøllehuse Nacelle der vejer godt over 450 ton, der vil være  større end et murermesterhus, og dertil skal man lægge vægten af de to megastærke lastbiler 2x ca. 50-65  ton, der skal trække mølledelene fra havnen i Havneby ad  hovedvejen og over dæmningen. Fabrikkerne vil ikke opgive vægt på møllehuset- Hvad med den øvrige trafik, hastigheden af transporten er mega langsom og vil fylde hele vejens bredde, og der er som bekendt ikke alternative landeveje til sygetransport, brand, bus, lastbiler, traktorer osv. Skal vejene omdannes forstørres med ekspropriation i naturskønne plantageområder. 

 Hvad er politiets kommentar til hele projektet og dens placering?

Ovenfor er omtalt problemer med de megastore vindmøller, men redegørelsen afslører også et andet megastort problem nemlig, hvordan de befolkningens betroede myndigheder „sort på hvidt” anviser, hvordan man omgår indgåede aftaler!

Paul Sehstedt fra Aabenraa har i „Der Nordschleswiger“ 26 sept.  2023 på tysk sammenlignet det gigantiske projekt med Babelstårnet i Biblen - og det gik jo ikke så godt. Han beskriver, at vindindustrien i sin tid truede miljøministeriet med at trække produktionen fra Danmark, hvis ikke Testcentret kom til Østerild- der jo er beskrevet, som det bedste sted for et testcenter af store vindmøller. Han angiver, at der her står frie anlægspladser, der kan blive benyttet – og det har jeg ved sms-kontakt fået bekræftet er rigtigt. Han skriver, at hvis der er brug for 450 meter høje testvindmøller, kan man jo nedtage de møller, der ikke er så høje og så bruge pladsen til de 450 meter høje. Desuden anslår han at ca. 3000 ton jernbeton skal forankre møllerne i jorden, og det vil have negativ indflydelse på bortskaffelse af overfladevand.

Hans læserbrev er forfattet på tysk, og det kan være årsag til at danske politikere ikke har bemærket læserbrevet.

Det må være tungt for en politiker at skulle vedtage et projekt, der alene kan realiseres ved hjælp af dispensationer, fiffige anlægslove og ukendte afværgeforanstaltninger, samt vindmøllefirmaer der presser på trods af at de muligvis er økonomisk trængte. Når dertil lægges, at møllerne kunne placeres et andet sted, der angiveligt har faciliteterne og ledig plads, så burde det være aldeles udelukket at forgribe sig  på det helt unikke og enestående marsk og vadehavsområder!

Erik Haarløv
Søfartslæge og Offshore Medical
Lindholmvænget 5
5610 Assens

Mehr lesen

Leserbrief

Meinung
Karsten Drøjdal
„Klarhed og åbenhed i Tønder Kommunes beslutningsprocesser“

Leserbrief

Meinung
Torben Struck
„Den Grønne omstilling fortsætter“

Leserbrief

Meinung
Barbara Krarup Hansen
„Afvisning fra Ankestyrelsen“

Leserbrief

Meinung
Allan Svendsen
„Loven gælder også i Tønder Kommune“

Leserbrief

Meinung
Ernstwalter Clees
„Wo bitte gehts zum Herzogtum Süderjütland?“

Leserbrief

Meinung
Preben Rasmussen
„Om at opretholde en armslængdes afstand“