Leserbrief

„Åbent brev til Aabenraa Byråd angående Loddenhøj Strand“

Åbent brev til Aabenraa Byråd ang. Loddenhøj Strand

Åbent brev til Aabenraa Byråd ang. Loddenhøj Strand

Birte Schultz
Loddenhoi/Loddenhøj
Zuletzt aktualisiert um:

Die Vorsitzende der Bürgerinitiative „Foreningen Loddenhøj Bevar NaturStranden” stellt den Verantwortlichen in einem offenen Brief einen ganzen Fragenkatalog zum umstrittenen Bauprojekt „Jollenhafen in Loddenhoi“. Zu diesem Brief gehört eine ganze Mappe mit Bildern und Dokumenten, die allerdings hier nicht beigefügt sind.

Ved Loddenhøj Strand har Jollelauget hejst et nyt flag ud for den nye havn.

Ved strandene nord og syd for den nye havn har Aabenraa Kommune opsat advarselsskilte ved badning!

Aabenraa Kommune har vist velvilje overfor Jollelauget ved at give 1 mio. kr. til landanlæg ved den nye “lille jollehavn”. Som tak herfor har Jollelauget hejst flaget uanset, at man har efterladt ringe brugbare og farlige strande, som er konsekvensen af byggeriet.

Havnen taget i brug uden nogen ibrugtagningstilladelse!!

Sandelig en provokation af rang.

Heldigvis er sagens rette sammenhæng og gældende lovgivning gået op for Byg, Natur og Miljø, Aabenraa kommune, og der verserer p.t. parthøring foranlediget af Kystdirektoratet (KDI) bl.a. på baggrund af anmeldelser om ulovligt byggeri, som vi fra foreningen og andre har indsendt.

Ved indsigt i sagen hos Kystdirektoratet fremgår, at Kommunen har påpeget væsentlige ulovligheder ved det nu udførte byggeri. Det er sket i henhold til LBK nr. 57 af 21.1.2019 § 19 stk. 6, som anfører at Kommunalbestyrelsen skal foretage indberetning til Miljø- og Fødevareministeren (Kystdirektoratet aktuelt), når den får kendskab til ulovligt forhold, som ikke omfattes af kommunebestyrelsens tilsyn efter stk. 1.

Konkret har Jollelauget ikke bygget efter deres eget tegningsmateriale, som ligger til grund for KDI’s tilladelse pr. 24.09.2014 og som er grundlag for lokalplan 122 og den indgåede lejeaftale mellem Jollelauget og Kommunen af 3.4.2020.

Aabenraa Kommune/Cowi havde i Lokalplanens Miljøvurdering pkt. 6.3 anført, at der skulle udføres et detailprojekt og en kysthydraulisk analyse inden man gik igang med byggeriet. Herved kunne der skabes sikkerhed for at projektet kunne gennemføres efter den tilgrundliggende tegning og havnens indflydelse på kystudviklingen og sedimentstransporten. Men Jollelauget har ikke udført en kysthydraulisk analyse! Kommunen har ikke aktivt sikret at få detailprojektet frem i lyset, trods rykkere ved Jollelauget. Og byggeriet er nu udført ulovligt på væsentlige punkter.

Var det rettidig omhu, at Kommunen først skulle se fejlene i „fuld skala“?

Det uagtet, at mange har forsøgt at råbe Forvaltning og politikere op for at få detailprojektet frem i lyset. Nu skal Kommunalbestyrelsen så anmelde ulovlige forhold jfr. § 19 stk. 6 i Kystbeskyttelsesloven og det er heldigvis også sket. Kommunens anmeldelse af sin samarbejdspartner er nu af KDI sendt i partshøring ved bygherren Loddenhøj Jollelaug inden KDI træffer afgørelse. Ulovlighederne er af mange kendt ved dækning i dagspressen hen over sommeren.

Vi gentager dem her:

  1. Havnen skulle være ca. 60x50 m (jfr. tilladelse KDI, Miljøvurderingen Cowi pkt. 1.1 samt Jollelaugets tegning (Bilag K 1) og bilag B 40.1, hvori Jollelauget gør KDI opmærksom på, hvad der er gældende m.h.t. havnestørrelse). Vi kender endnu ikke den endelige havnestørrelse for de tegninger vil Jollelauget ikke udlevere, men østmolen er nu rykket 10 m længere ud i havet (Bilag K2), så meget taler for en havnestørrelse på ca. 60+60 m (Bilag K 3). Det er også den havnestørrelse Jollelauget viser på deres hjemmeside www.Loddenhojjollehavn.dk. Herved er stømningsforholdene langs hele Loddenhøj strandbugten blevet væsentlig forringet, og vi ser resultatet med en ringe brugelig ny strand. Se også pkt. 2.

  1. Den nye strand skulle iflg. LP 122 gå ud til ca. sydmolens østende så den nye kystlinje og deraf følgende strømningsforhold kunne gå fri af sydmolens øst ende. Nu er der etableret en afstand på ca. 25 m mellem strand og østende (Bilag K 6). Det kan konstateres, at der ikke er udført hydraulisk analyse eller et detailprojekt, som ville have vist at strandetableringen ikke var mulig som forudsat. Nu fanger sydmolen sten, grus og tang. Hældningen mellem strand og eksisterende havbund er for stejl. Kommunen har opsat advarselsskilte ved brug af stranden. Kommunens egen Miljøafdeling havde i høringssvar til KDI i forbindelse med ansøgningen om tilladelsen anført, at den nye strand kunne blive som lagunen ved Barsø Landing (Bilag K 8).
    Sikkert er det, at den ulovligt udførte fremrykning af østmolen på ca. 10 m har forringet strømningsforholdene langs den nye kystlinje. Det kan yderligere konstateres, at den nye strand ikke har den størrelse og standard, der var forudsat og slet ikke som ved Barsø Landing.
    Hvilke tiltag mener Kommunen, der nu skal til for at det mål kan opfyldes?
  2. Ved udsejlingen af havnen er der udført en ulovlig sejlrende. Herved er der opstået farlige unaturlige dybder for de badende nord for havnen. Kommunen har også her opsat advarselsskilte for de badende. Det kan oplyses, at en sejlrende skal i høring ved de normale høringsparter for sådan en sag. Jah! hvem bygger en havn inden, man har sikkerhed for, at man kan få tilladelse til at sejle ud af havnen? Sandelig en god Molbohistorie!

Jollelauget var i december 2018 blevet gjort bekendt med de lave vanddybder i det udmærkede badeområde for børn (Bilag K 4). Der henvises også til de historiske billeder – sidst under bilag. Men formanden for Jollelauget oplyste til KDI og Klagenævnet, at de naturlige vanddybder på under 1m var nok til de både, der skulle benytte havnen - Bilag B 301. Hvorfor så udføre en ulovlig sejlrende til fare for de badende. Eller hvorfor meddelte man ikke til Kommunalbestyrelsen, at man nu skulle igang med et byggeri, som kun var muligt, hvis man fik lov til at udføre væsentlige ændringer i den oprindelige tilladelse!

Hvad ville politikerne have sagt til en sådan udmelding!

Hvorfor turde Jollelauget ikke fremlægge et sandt konditionsmæssigt projekt til godkendelse, og som byggede på sande naturlige vanddybder og med sejlrender, moleflytninger og en reduceret og ringe brugbar strand? Måske kunne/burde de så have tvivlet på politikernes accept.

  1. Hvorfor udarbejdede Jollelauget ikke det ønskede detailprojekt – jfr. Lokalplan 122.

Hvorfor blev det ikke fremlagt med Landmåler påtegning med gældende strandlinje/opskylslinje. Jyske Vestkysten har i en leder påpeget vigtigheden i at Jollelauget viste åbenhed og ærlighed omkring byggeriet.

Konklusion:

Jollelauget har ikke bygget efter KDI’s tilladelse jfr. ovenstående. Det har forvaltningen /Kommunalbestyrelsen indset ved egen konstatering og efter borgerhenvendelser.

Kommunen har meddelt fejlene til KDI jfr. Kystbeskyttelsesloven, som de skulle. KDI har efterfølgende sendt sagen i partshøring ved Jollelauget inden de træffer afgørelse om de påpegede forhold. Dog med bemærkning om, at de ikke har pligt til at svare på fejlpåstandene. Hvorfor skulle Jollelauget ikke svare, hvis de mente at have rent mel i posen! Kommunen er jo deres samarbejdspartner i sagen!

Der ligger sagen nu og det er op til KDI om de træffer en afgørelse, som i væsentlig grad følger deres egen tilladelse og som lokalplan 122 bygger på. KDI har netop overfor Kommunen, Cowi og andre interessenter under lokalplanarbejdet oplyst, at de fastholdt deres tilladelse som grundlag for byggeriet. KDI har givet indsigt i sagen så interessenter har kunnet indhente de nødvendige oplysninger vedr. sagens forståelse. Det gælder også kommunen.

Det ønskede detailprojekt og den kysthydrauliske undersøgelse så vi aldrig. Det holdt Jollelauget for sig selv. (Man kan tvivle om det er udarbejdet!). Jollelauget byggede, som de ønskede uden opsyn. For dem var det havnen for de få og ikke stranden og badesikkerheden for de mange, der var det vigtigste.

Der verserer stadigvæk mange andre uafklarede ankesager vedr. det formelle grundlag for Jollehavnen. Udfaldet heraf kan få væsentlige konsekvenser også for havnens fortsatte eksistens.

Men dommen vedr. det nu udførte arbejde vedr. havn og strand afsiges indtil videre af KDI. Vi må håbe at dommen er retfærdig til gavn og glæde for “de mange” brugere af Loddenhøj Strand.

„Lad os få en strand, som mindst skulle få en kvalitet som lagunen ved Barsø Landing“ – det var det høringssvar Kommunens egen Miljøafdeling meddelte til KDI.

Men allerhelst VORES EGEN STRAND tilbage.

Det, vi indtil videre har set, er ikke et løft for Loddenhøj Strand. Advarselsskiltene taler deres tydelige sprog. De få mod de mange – klimaet ved Loddenhøj er smadret.

Det der nu kan ses med al tydelighed, er at „den lille jollehavn“ for de få speedbåde, ikke for de tidligere joller, har betydet en permanent ødelæggelse af den allerbedste, naturlige badestrand på Løjt Land for de mange tusinde badegæster og turister, der med stor glæde har brugt Loddenhøj Strand så længe folk kan huske.

Stranden ligger nu fyldt med sten og rådnende tang, mens man nærmest ikke kan finde naturlig sandstrand. Syd for havnen er der stejle undervandsskrænter som er vanskelige at komme op ad, lige uden for strandlinjen. Nord for havnen, ud for udløbet af bækken, findes et meget lavvandet område, hvor mange børn tidligere legede i sikkerhed. Nu er der udgravet en ulovlig, dyb sejlrende midt gennem det lavvandede område. Men det kan jo ikke ses på overfladen, og hvis børn eller voksne uanende går ud gennem det lavvandede område vil de meget pludselig dumpe ned i sejlrenden, hvor en voksen person, der står på bunden, kun lige kan få hovedet over vand.

Kommunen har sat små, forsigtige skilte op om „ændrede“ badeforhold, men tør ikke advare om den reelle fare, at badeforholdene er meget usikre. Man har med sikkerhed ikke set de sidste farlige situationer for badende voksne og børn. Man kan bare håbe, at ingen drukner, før det går op for de ansvarlige politikere at „den lille jollehavn“ – er en kæmpe fejltagelse, trumfet igennem af et lille byrådsflertal, mod alle saglige advarsler.

Vi har følgende spørgsmål til Aabenraa Kommune – Byrådet.

A: Hvorfor ønskede I ansvarlige politikere, udvalg og forvaltning i Aabenraa kommune ikke at detailprojekt og den kysthydrauliske analyse blev fremlagt og godkendt inden igangsætning, dvs. at retningslinjerne i kommunens egen lokalplan blev fulgt?

B: Hvad mener kommunen nu der skal gøres (ud over den anmeldelse som I – kommunen - har foretaget) for at Aabenraa kommune, interessegrupper ved Loddenhøj m.fl., også får indflydelse på de nødvendige genopretningsarbejder.

Hvordan vil kommunen bevirke at der genskabes en ordentlig brugbar og sikker Blå Flag strand med eller uden havn?

Hvordan vil kommunen nu bære sig ad med at skabe en ny strand, der matcher eller er bedre end den Loddenhøj Strand, som vi kender inden havnebyggeriet?

C: Har Aabenraa kommune tillid til, at Jollelauget har kompetencer til at forestå genopretningsarbejderne?

D: Hvem mener Aabenraa kommune skal betale for genopretningsarbejderne?

E. Vil Aabenraa kommune sikre at genopretningsarbejderne snarest bliver udført?

For Foreningen Loddenhøj Bevar NaturStranden
Birte Schultz
Formand
e-mail: birteschultzdk@outlook.dk

Mehr lesen

Nachruf

Brigitta Lassen
Brigitta Lassen Lokalredaktion Tondern
„Wir trauern um unseren Freund Markus“

Leserbrief

Ejler Schütt
„ Toilet på Fladsten rasteplads“

Nachrufe

Erika Knudsen
„Hans Munk Hansen und Gudrun Westerberg in memoriam“

Leserbrief

Jürgen Beck
„Jollelaugets dans på vulkanen“